ตำรวจออกหนังสือด่วนถึงทุกหน่วยทั่วประเทศ "ไม่จับใบขับขี่หมดอายุ"

20 สิงหาคม 2564

ตำรวจออกหนังสือด่วนถึงทุกหน่วยทั่วประเทศ "ไม่จับใบขับขี่หมดอายุ" ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดทำให้กรมขนส่งต้องหยุดให้บริการในหลายๆส่วน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมามีรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศว่าให้มีการผ่อนผัน ไม่จับใบขับขี่หมดอายุไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดทำให้กรมการขนส่งงดต่อใบขับขี่และงดให้บริการในหลายๆภาคส่วน
 

รายงานระบุว่าพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. ลงนามในวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007.34/2448 ถึงผู้รับปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1.อ้างถึง

1.1 ว.ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0007.34/1797 ลง 21 มิ.ย. 64 ให้ทุกหน่วยพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64

 

ด่านตำรวจ

 

1.2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก ลง 2 ส.ค. 64 เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการดำเนินการอื่นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564

ผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถใช้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เช่น รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถปิคอัพป้ายเหลือง) จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

ผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่สิ้นอายุ สามารถใช้ใบอนุญาตที่สิ้นอายุดังกล่าวขับรถต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

จึงให้ทุกหน่วยพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในกรณีดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 ตามที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือ

 

ตำรวจออกคำสั่งไม่จับใบขับขี่หมดอายุ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews