เช็กวิธี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 เริ่ม 23 ส.ค.นี้

19 สิงหาคม 2564

เปิดขั้นตอนการจองวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ระหว่าง 23 - 27 ส.ค. 64 รายละเอียด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล

ประเภทองค์กร/นิติบุคคล สำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย
2.องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป
3.สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
4.กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

 

 

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัพโหลดผ่านช่องทางออนไลน์
- ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
- หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
- ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล* และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล* และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- จำนวนบุคคล (คน) x 2 = จำนวนวัคซีน (โดส) ที่ต้องการขอรับจัดสรร
- เฉพาะองค์กร/นิติบุคคล ประเภทที่ 2 ที่ต้องการรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป และ อปท. จะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ประสานงานไว้เป็นการล่วงหน้าพร้อมวันที่พร้อมให้บริการฉีด
- สำหรับกลุ่มสถานพยาบาล สามารถขอรับการจัดสรรเป็นงวดๆได้แต่ไม่ควรน้อยกว่า 200 โดสต่องวด และไม่จำเป็นต้องส่งชื่อผู้รับบริการฉีดล่วงหน้า

*หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล ใช้สำหรับการจัดส่ง Username/Password ในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 699 บาท พร้อมร่วมบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนบริจาค 10% คืนให้กับกลุ่ม อปท. และโรงพยาบาล เพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่มตามที่กำหนด

เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. จนถึง 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน” เท่านั้น
ขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3

1.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะทยอยจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคลที่ยื่นเข้ามาตามลำดับคิว และมีความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร (โดยเฉพาะเอกสารตอบรับให้บริการฉีดและช่วงเวลานัดจากสถานพยาบาลขององค์กรนิติบุคคล / หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับกลุ่ม อปท. และแผนสัดส่วนการบริจาคฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสของ อปท. และสถานพยาบาล) ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

2.โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการหลังจากองค์กรของท่านล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้
3.กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามลำดับคิวที่แจ้งส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

 

ข้อกำหนดสำหรับการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3
***สำหรับบุคคลธรรมดาอาจเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนได้โดยตรง ตามขั้นตอน/วิธีการนัดที่สถานพยาบาลนั้นๆกำหนดและกำหนดอัตราค่าวัคซีนเดียวกับที่แจ้งไว้ข้างต้น ส่วนค่าบริการการฉีดนั้นแล้วแต่ที่สถานพยาบาลกำหนด โดยบุคคลธรรมดาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลนั้นๆ เต็มใจสละสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 47***

***บริษัท/นิติบุคคล/อปท ไม่ได้รับสิทธิ์ในการนำวัคซีนไปขายต่อให้กับผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม หากฝ่าฝืนและมีหลักฐานปรากฎท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และบุคคลทั่วไป/ลูกจ้างที่เข้ารับวัคซีนในโควต้าของบริษัท/นิติบุคคล/อปท. ต้องไม่เสียเงินใดๆเพื่อรับวัคซีน มิเช่นนั้นการประกันอาจไม่ครอบคลุมการรักษาผลข้างเคียงใดๆจากวัคซีน***

***สำหรับนิติบุคคลที่เป็นสถานพยาบาลจะมีการทำข้อตกลงกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกลุ่มในการเก็บค่าวัคซีนแทนราชวิทยาลัยตามราคาที่กำหนด***

***ผู้ที่ทำงานหรือมีที่อยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาติ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของทุกกลุ่มทุกองค์กรได้ แต่ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อนเด็ดขาด เนื่องจากประกันจะไม่ครอบคลุมผลเสียที่เกิดขึ้นได้***

***วัคซีนจะเข้ามาสัปดาห์ละครั้ง การจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่มาในแต่ละสัปดาห์จะจัดตามลำดับผู้ที่โอนเงินและความพร้อมของเอกสาร นิติบุคคล/องค์กร (เว้นสถานพยาบาล) เมื่อโหลดชื่อผู้รับการฉีดเรียบร้อยวัคซีนจะถูกส่งถึงโรงพยาบาลที่รับฉีดล่วงหน้าก่อนวันฉีดอย่างน้อยสามวัน***

ดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร/นิติบุคคลได้ทาง >> https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสำหรับองค์กร.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม"