ปรับเกณฑ์ใหม่ เงินเยียวยา"พม."3,000 มีผู้ยื่นคำขอเป็นจำนวนมาก

16 สิงหาคม 2564

พม.ปรับเกณฑ์ใหม่ ขอรับเงินเยียวยา"พม." 3,000 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ หลังมีผู้ยื่นจำนวนมากเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 30,000 ราย

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยา"พม." 3,000 ผ่านช่องทางออนไลน์ ขอความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ล่าสุดได้มีผู้ยื่นคำร้องครบแล้วนั้น

 


 ปัจจุบันมียอดผู้ยื่นคำขอกว่า 37,000 ราย ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 30,000 กว่าราย และไม่เพียงพอกับงบประมาณส่วนนี้ที่เหลือในปีงบประมาณ 2564 อีก 60 กว่าล้านบาท อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำลังตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ เงินเยียวยา"พม." 3,000 เช่น

ปรับเกณฑ์ใหม่ เงินเยียวยา"พม."3,000

1.คัดกรองความทับซ้อนจากที่อยู่เดียวกันของผู้ยื่นคำขอ ให้เหลือเป็นรายครัวเรือน เนื่องจากเงินอุดหนุนนี้จะให้เป็นรายครัวเรือน ไม่ได้ให้เป็นรายคน โดยในเวลานี้พบผู้ยื่นคำขอที่มีความทับซ้อนแล้ว 2,000 ราย

ปรับเกณฑ์ใหม่ เงินเยียวยา"พม."3,000

2. คัดกรองจากฐานรายได้ผู้ยื่นคำขอ โดยอิงตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนจะต้องรวมกัน และหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด ต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

ปรับเกณฑ์ใหม่ เงินเยียวยา"พม."3,000

  คาดว่าการคัดกรองคุณสมบัติจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และจะแจ้งในระบบลงทะเบียนว่าผู้ยื่นคำขอนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือไม่ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการให้นักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้าน และการพิจารณาให้เงินอุดหนุนต่อไป