เทศบาลเมืองปทุมธานี ชวนชาวปทุมฯ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

13 ส.ค. 2564 เวลา 13:43 น.2

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนในตำบลบางปรอก จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

เนื่องด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบางปรอก จำนวน 2,750 คน ขณะนี้มีจำนวนประชาชนที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับเทศบาล จำนวน 1,800 คน จึงขอให้ประชาชนที่พักอาศัยในเขตตำบลบางปรอก โดยเป็นประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มกับเทศบาลเมืองปทุมธานี หรือไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 1 มาก่อน ให้มาขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามรายละเอียด ดังนี้

ปทุมธานี

 

 

 

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน
- ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางปรอก และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทุกชนิด
- สำหรับประชาชนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลบางปรอก 
- ให้ประธานชุมชนลงนามรับรองว่าบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ในชุมชนในเขตตำบลบางปรอกจริง #โดยให้ลงนามในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ลงทะเบียนจองวัคซีนได้ที่
- ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่ 12 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 

ซิโนฟาร์ม

 

affaliate-2

หลักฐานการลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6111

ปทุมธานี

 

 

affaliate-3