เผยผลวิจัยฉีดวัคซีนซิโนแวค 500 ตัวอย่าง ภูมิคุ้มกันหาย 50% ทุก 40 วัน

12 ก.ค. 2564 เวลา 10:46 น.7

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา เผยผลวิจัยการทดลองระหว่างคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ กับ ทีมวิจัย BIOTEC สวทช ในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค 500 ตัวอย่าง ภูมิคุ้มกันหาย 50% ทุก 40 วัน

วันที่ 12 ก.ค. 64 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา และผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยผลการทดลอง ระหว่างคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ กับ ทีมวิจัย BIOTEC สวทช ใช้ตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง จาก ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม โดยระบุว่า "ผลการทดลองจะมีออกมาเรื่อยๆจากกลุ่มตัวอย่าง"

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

สำหรับผลการวิจัยพบประเด็นสำคัญ ดังนี้ ระดับของภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม จะมีค่าลดลงร้อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งทุกๆ 40 วัน ระดับของภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มนานกว่า 60 วัน จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มไม่เกิน 60 วัน


ระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยในหกสิบวันแรกหลังฉีดวัคซีนครบสองเข็ม เทียบเคียงได้รับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการประมาณร้อยละ 60-70 แต่ในกลุ่มทีได้รับวัคซีนครบสองเข็มเกินหกสิบวัน พบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50

affaliate-2

ยังไม่มีข้อมูลให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็ม ในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า และสายพันธุ์แอลฟ่า ระดับของภูมิคุ้มกันโดยรวม มีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุ โดยกลุ่มที่อายุสี่สิบปีขึ้นไป มีระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่าสี่สิบปี

วัคซีนซิโนแวค

ขอบคุณ FB : Anan Jongkaewwattana 

affaliate-3