"พล.อ.ประยุทธ์ "เซ็นเเต่งตั้ง"ธนกร" นั่งโฆษกศบศ.

10 มิ.ย. 2564 เวลา 9:18 น.

นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "นายธนกร วังบุญคงชนะ" เป็นโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ เพิ่มการสื่อสาร-สร้างความเข้าใจกับ ประชาชน ประชาสัมพันธ์มาตรการเศรษฐกิจ

  10 มิ.ย.64  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือ แต่งตั้ง โฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ นายธนกร วังบุญคงชนเป็นโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มาตรการเศรษฐกิจ และการดำเนินการของศูนย์บริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจฯ
 ลาซาด้าแจกโค้ด

โดยใจความระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2563 เรื่องการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 2.2(4) ให้ประธานกรรมการมอบหมายผู้ที่เหมาะสมทำหน้าที่ผู้ชี้แจงแล ประชาสัมพันธ์ในนามของศูนย์บริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มาตรการเศรษฐกิจ และการดำเนินการของศูนย์บริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจฯ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และบรรลุเป้าหมาย นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตาม ความเป็นจริงแก่สื่อมวลชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ เป็นผู้เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 มิ.ย. 2564

  สำหรับนายธนกร วังบุญคงชนะ ปัจจุบัน เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเคยทำหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ซึ่งได้ทำหน้าที่ชี้แจงเนื้อหาข้อมูลเป็นอย่างดี และที่ผ่านมานายธนกร ถือว่ามีบทบาทในการออกมาชี้แจงและตอบโต้ในประเด็นการเมือง รวมถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีการตั้งคำถามต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจากทั้งฝ่ายค้านและประชาชนเสมอและทันท่วงที

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด