ราชกิจจาฯประกาศ "กำหนดอาณาเขตสถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี"

10 มิ.ย. 2564 เวลา 8:48 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง "กำหนดอาณาเขต สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี" เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน เพื่อเป็นสถานที่กักขังผู้ต้องโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง "กำหนดอาณาเขต สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี"  เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน เพื่อเป็นสถานที่กักขังผู้ต้องโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา

 ลาซาด้าแจกโค้ด

ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๙๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้กำหนดอาณาเขตสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี ขึ้นที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน เพื่อเป็นสถานที่กักขังผู้ต้องโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น

ประกาศระบุว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นในการจัดหาพื้นที่สำหรับคุมขังผู้ต้องขังเข้าใหม่ จึงกำหนดใช้พื้นที่บางส่วนของสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และสามารถคุมขังผู้ต้องขังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลให้พื้นที่สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีลดลง จึงต้องกำหนดอาณาเขตสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีใหม่ ให้ตรงตามความเป็นจริง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงให้ยุบเลิกสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี ตามคำสั่ง กระทรวงยุติธรรม ที่ ๙๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ และกำหนดอาณาเขตสถานกักขังใหม่ ณ ที่ตั้งเดิม โดยเรียกชื่อว่า “สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี” เนื้อที่ ๑๓ ไร่๓ งาน๘๒ ตารางวา มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นสถานที่กักขังผู้ต้องโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

ราชกิจจาฯประกาศ

ราชกิจจาฯประกาศ

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด