ประกาศอย่างเป็นทางการ ยกเลิก"พืชกระท่อม"จากการเป็นยาเสพติด

27 พฤษภาคม 2564

27 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศว่าเรื่อง ใบกระท่อม ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของไทย ถูกตราว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติด

พืชกระท่อม ถูกตราว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศนั้น ไม่จัดว่าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 ที่ไม่ได้กำหนดว่า พืชกระท่อม คือยาเสพติดให้โทษ

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้
พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ และพิธีสาร
แก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๗๒

มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด
ให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อม
ตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท
๕ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

 

อ่านรายละเอียดคลิก