svasdssvasds
เช็กเลย 5 ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทนว่างงาน จากเหตุโควิด-19

เช็กเลย 5 ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทนว่างงาน จากเหตุโควิด-19

02 พ.ค. 2564 เวลา 12:18 น.30

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ที่ไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดกิจการ เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น สามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้

"เงื่อนไข" ผู้รับสิทธิ์

เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม.33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน หรือใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

 

5 ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

1. ลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) https://bit.ly/3u0PrzE ส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

2. นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์แทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้างให้ครบถ้วน

3. นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th พร้อมแนบเอกสารดังนี้

*ข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7

*หนังสือรับรองการหยุดงาน กรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

เช็กเลย 5 ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทนว่างงาน จากเหตุโควิด-19

affaliate-2

4. นายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์แทนของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

5. เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติจ่าย รอบแรกเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กเลย 5 ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทนว่างงาน จากเหตุโควิด-19

ที่มา ไทยคู่ฟ้า

 

logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด