กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 18,000 บ./เดือน

22 เม.ย. 2564 เวลา 22:31 น.9

ข่าวดีสำหรับผู้ว่างงาน เมื่อ กรมท่าอากาศยาน พร้อมสมัครพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน- 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)
ว่าง 5 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองแผนงาน)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศ ย า น)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศ ย า น)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ว่าง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ /อิเล็กทรอนิกส์ / โทรคมนาคม

๑.๘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๙ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

๑.๑๐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี

๑.๑๑ ตำแหน่งนายช่างโยธา
ว่าง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขาโยธา / การก่อสร้าง /สำรวจ

๑.๑๒ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
ว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกล /เขียนแบบเครื่องกล

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 18,000 บ./เดือน

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ ให้ผู้ป ระสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หรือ www.airports.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง”

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 18,000 บ./เดือน

affaliate-2

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๙ กรมท่าอากาศยาน  และที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หรือ ww.airports.go.th โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน

 

 

affaliate-3