ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร

25 ก.พ. 2564 เวลา 15:25 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

วานนี้ (25/02/2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันโท

2. ว่าที่ พันตรี ภันธภัทร สายปัญญา เป็น พันตรี

3. ว่าที่ พันตรีหญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
 

affaliate-2

4. ว่าที่ พันตรีหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ ร้อยเอก สมศรี ผสม เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ ร้อยโท วสันต์ ผ่องสุข เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ ร้อยโท ธนาพร โพธิ์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563 ประกาศ ณ วันที 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน