เปิดเผยตัวเลขขาดทุนปี 63 ของการบินไทย

25 ก.พ. 2564 เวลา 14:52 น.

การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ปี 2563 ขาดทุน 141,170.73 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 12,042.40 ล้านบาท บริษัทฯ เนื่องจากมีรายได้รวมลดลง 73.8% อยู่ที่ 48,311 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 135,735 ล้านบาท

การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ปี 2563 ขาดทุน 141,170.73 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 12,042.40 ล้านบาท บริษัทฯ เนื่องจากมีรายได้รวมลดลง 73.8% อยู่ที่ 48,311 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 135,735 ล้านบาท เพราะ ผลกระทบกระทบจากโควิด-19 ทำให้ รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 125,772 ล้านบาท (75.4%) รายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 7,554 ล้านบาท (53.1%) จากจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ

 

สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 100,040 ล้านบาท (50.9%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและหรือ ปริมาณการขนส่ง และ/หรือจํานวนผู้โดยสารลดลงจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่ง และจํานวนผู้โดยสารที่ลดลง

เปิดเผยตัวเลขขาดทุนปี 63 ของการบินไทย

affaliate-2

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ในระดับสูงทําให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 287% จากปี ก่อน 35,695 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 91,978 ล้านบาท

 

CR.กรุงเทพธุรกิจ