ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศ 7 นายทหาร

25 ก.พ. 2564 เวลา 12:13 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

วันนี้ (25/02/2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันโท

2. ว่าที่พันตรี ภันธภัทร สายปัญญา เป็น พันตรี

3. ว่าที่พันตรีหญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4. ว่าที่พันตรีหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

affaliate-2

5. ว่าที่ร้อยเอก สมศรี ผสม เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ร้อยโท วสันต์ ผ่องสุข เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ร้อยโท ธนาพร โพธิ์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 263 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศ 7 นายทหาร

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศ 7 นายทหาร

 

affaliate-3