ประกันสังคม เพิ่มเงินค่าทำศพ-เงินสงเคราะห์ ให้ผู้ประกันตน ม.40

21 ก.พ. 2564 เวลา 16:59 น.

ประกันสังคมได้เพิ่มเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40

จากกรณี การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เรื่อง ประกันสังคมได้เพิ่มเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงข้อมูลว่า สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มการจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จริง 

โดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์มีรายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มค่าทำศพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 1 (เดือนละ 70 บาท) ทางเลือกที่ 2 (เดือนละ 100 บาท) กรณีถึงแก่ความตายจะได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท (เดิม 20,000 บาท)

2. เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ถึงแก่ความตายจะได้รับเงิน 8,000 บาท (เดิม 3,000 บาท)

affaliate-2

3. เพิ่มค่าทำศพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 3 (เดือนละ 300 บาท) กรณีถึงแก่ความตายจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตายผู้ประกันตน ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน