สั่งปิดโรงงานพาฝันเท็กซ์ไทล์ เสี่ยงกระจายโควิด-19

21 ก.พ. 2564 เวลา 15:16 น.

จังหวัดนครปฐมได้มีการประกาศ คำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 550/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (21/2/2564) จังหวัดนครปฐมได้มีการประกาศ คำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 550/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2464 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงงานของบริษัทพาฝันเท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

affaliate-2

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครปฐมระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 6 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 109 ราย เป็นคนไทย 106 รายต่างชาติ 3 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 32 ราย

สั่งปิดโรงงานพาฝันเท็กซ์ไทล์ เสี่ยงกระจายโควิด-19

 

affaliate-3