ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกร​พื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมให้ขอสินเชื่อฉุกเฉิน

ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกร​พื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมให้ขอสินเชื่อฉุกเฉิน

31 ม.ค. 2564 เวลา 10:37 น.

ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมเปิดให้ขอสินเชื่อฉุกเฉินและเสริมสภาพคล่อง 29 มกราคมนี้

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยพักชำระหนี้ให้กับสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

ประกอบด้วย โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคน ,โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและองค์กร ,โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวันและการฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกร​พื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมให้ขอสินเชื่อฉุกเฉิน

affaliate-2

และโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 ธันวาคม 2564 ที่ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210130112219926

affaliate-3