ธ.ก.ส.ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ให้เกษตรกร 1 หมื่น ดอกเบี้ยเพียง 10 บาท

29 ม.ค. 2564 เวลา 20:59 น.

ธ.ก.ส.ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ให้เกษตรกร 1 หมื่น ดอกเบี้ยเพียง 10 บาท

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ด้วยการพักชำระหนี้ให้กับสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64  ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของ ศบค. และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม ประกอบด้วย

1. โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคน ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือน ธ.ค.63- พ.ค. 64 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
2. โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือน ธ.ค.63- พ.ค. 64 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม
3. โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือน ธ.ค.63-พ.ค. 64 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวด ชำระเดิม
4. โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวด ธ.ค.63-พ.ค.64 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวัน และการฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

affaliate-2

1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
- วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน
- กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- แบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน
- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
- ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-30 มิ.ย. 64

2.โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
- กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กร และสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม
- อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี
- ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.65
- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
- ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 64

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ www.baac.or.th โดยในกรณีแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้จะปรากฏข้อความ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไปจะปรากฏข้อความ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลข
 

affaliate-3