thainewsonline

พม.เตรียมแนวทางให้กลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะ

28 มกราคม 2564
2
พม.เตรียมแนวทางให้กลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะ

พม.เตรียมแนวทางให้กลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะ

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่า รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ "เราชนะ" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ ด้วยการสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย จึงได้เตรียมแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ”

มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมกับทีม พม. One Home​ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่

พม.เตรียมแนวทางให้กลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะ

affaliate-2

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับทราบและลงทะเบียนโครงการดังกล่าว อีกทั้งช่วยเหลือผู้รับบริการในสถานรับรองของกระทรวง พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ สายด่วน พม. โทร. 1300

พม.เตรียมแนวทางให้กลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะ

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

affaliate-3