คาถาเงินล้าน วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

19 ตุลาคม 2565

คาถาเงินล้าน พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ พร้อม วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล ต้องสวดกี่จบ พร้อมที่มา คาถาเงินล้าน มาจากไหน

คาถาเงินล้าน คาถาจากพระปัจเจกพุทธเจ้า สืบสายจาก หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มอบแก่ลูกหลาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อานุภาพของพระคาถานี้ ทั้ง ปัดอุปสรรค เหตุร้ายไม่เกิด มีเมตตา มหาลาภ ค้าขายดี เรียกเงินแสน เงินล้าน เร่งลาภให้เร็วขึ้น ลาภไม่ขาดสาย เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพุทธคุณ ก็อาจทำให้ผู้สวดมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ก็มีเดช ดึงดูดเหนี่ยวนำแต่สิ่งดี ๆ ให้มาปรากฎ เป็นโชคลาภ เงินทอง ความสุข ความเจริญ และมีสุคติเป็นที่สุดก็เป็นได้

คาถาเงินล้าน วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

 1. ผู้สวดต้องเคารพพระพุทธเจ้า และสวดบูชาพระรัตนตรัย สวดไตรสรณะคมณ์ และขอขมาพระรัตนตรัย

2. คนสวดต้องมีศีลจึงควรอาราธนาศีลทุกวัน ยิ่งก่อนนอนสำคัญศีลจะอยู่กับทุกท่านตลอดเวลาที่หลับ ไม่ขาดแน่

 3. คนสวดต้องทำบูญตักบาตรทุกวันหากไม่มีโอกาสให้จบเงินใส่บาตรเล็กๆ ใส่กระป๋องและรวมไปทำบุญรอบเดียวอาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง

 4. เมื่อสวดคาถานี้แล้ว ให้นั่งภาวนาคาถาเงินล้านจนสบายใจทุกวันคือตั้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ทำจนจิตเป็นสมาธิพอสบายใจแล้วก็ไปทำงานตอนเช้า หรือพักผ่อนในตอนค่ำ

 5. ก่อนสวดอยากรวยได้..แต่ขณะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลืมไปเสียให้ทำจิตตั้งมั่น มีสมาธิดีเท่าไหร่ ยิ่งเห็นถึงพุทธบารมี อันประมาณหาไม่ได้จริงๆ

 6. สวดก่อนนอนและตื่นนอน 9 จบ วางจิตไว้กึ่งกลางกาย ช่วงหว่างอกวางจิตนิ่งณ.จุดนั้น ภาวนาไปคิดว่าพระคาถาวิ่งลงไปที่จุดนั้นเหมือนมีพระพุทธองค์เสด็จมาประทับรับรู้ถึงการสวดของเรา

 7. ท่านที่ทำงานประจำ หรือค้าขาย ก่อนเอาเงินเก็บตอนเย็นหรือก่อนเอาเงินออกใช้ตอนเช้าให้สวดพระคาถาเงินล้าน 9 จบคือ เมื่อจับเงินแล้ว ยังไม่นำออกว่าคาถาเงินล้าน 9 จบ แล้วนำเงินออก

 8. ระหว่างวัน ขับรถไปกลับ ก่อนนอนสวดจนหลับไป แรกๆ9จบ ค่อยๆเพิ่ม ยิ่งเห็นผลยิ่งมีกำลังใจเพิ่ม

คาถาเงินล้าน วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

วิธีการสวดบูชาพระคาถาเงินล้าน

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
 • สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)
 • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
 • วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
 • อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ
 • สัตถาเทวมนุสสานัง  พุทโธภะคะวาติ
 • สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก
 • เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา
 • เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
 • อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
 • โลกัสสาติ

คำอาราธนาศีล 5

 • อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ ฯ
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามิฯ
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิฯ
 • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
 • อะทินนา ทานา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
 • กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
 • มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
 • สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมา ทัฎฐานา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
 • ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปจะขอรักษาศีล 5ให้บริสุทธิ์ดังเดิม
 • อิมินา ปัญจะสิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( 3 จบ ) กราบ3ครั้ง
 • อาราธนาศีล 5 เป็นประจำเช้า และ ก่อนนอนทุกวันชีวิตดีขึ้น

คำขอขมาพระรัตนตรัย

 • (นะโม ๓จบ )
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
 • อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง
 • อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
 • หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย
 • อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
 • พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี
 • ด้วยทางกาย หรือทางวาจาก็ดี และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
 • ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
 • พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน
 • ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเทอญ
 • จากนั้นให้น้อมจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
 • โดยมีสมเด็จองค์ปฐมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทานสูงสุด
 • พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิ์สัตต์เจ้าทุกๆพระองค์
 • พระอริยเจ้าเบื้องสูงทุกพระองค์เนื่องมาแต่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
 • หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ บรมมหาจักรพรรดิ์ทุกท่าน
 • หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ท่านครูผึ้ง ครูแจง
 • อาจารย์เนียรและทุกท่านที่นำพระคาถามาเผยแพร่
 • โดยมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโค เป็นที่สุด
 • ขอจงมาโปรดลูก ... (ชื่อ)........ ด้วยเทอญ
 • จบเงินทำบุญ ใส่บาตร ทำทุกวัน แล้วสวดมนต์ ดังนี้ (นะโม ๓ จบ)
 • อิทังทานัง สีละวันตานัง นิยาเทมะ สุทินนัง วะตะเมทานัง
 • อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ นะโมอายุวัณโน สุขัง พะลัง
 • ทุติยัมปิ อิทังทานัง สีละวันตานัง นิยาเทมะ สุทินนัง วะตะเมทานัง
 • อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ นะโมอายุวัณโน สุขัง พะลัง
 • ตะติยัมปิ อิทังทานัง สีละวันตานัง นิยาเทมะ สุทินนัง วะตะเมทานัง
 • อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ นะโมอายุวัณโน สุขัง พะลัง

คาถาเงินล้าน สวด 9 จบ

 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • *** สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
 • พรหมมา จะ มหาเทวาสัพเพ ยักขา ปะลายันติ
 • พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม
 • มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม
 • มิเตพาหุ หะติ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
 • วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย
 • พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม
 • สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ ***

เมื่อสวดเสร็จแล้วถวายอุทิศบุญและแผ่เมตตา    น้อมถวายกุศลแด่คุณพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์   โดยมีสมเด็จองค์ปฐมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทานสูงสุด พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์  พระโพธิ์สัตว์เจ้า พระอริยเจ้าเบื้องสูงผู้เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย

คาถาเงินล้าน วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล