คำบูชาพระแม่คงคา คำขอขมา วันลอยกระทง 2565

01 พฤศจิกายน 2565

วันลอยกระทง 2565 ประเพณีลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไร พร้อม คำบูชาพระแม่คงคา และ คำขอขมาแม่น้ำ คำขอขมา วันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง หรือ วันลอยกระทง เทศกาลที่คนไทยต่างมีความเชื่อกันว่า เป็นการขอขมาต่อสายน้ำ ขอขมาพระแม่คงคา ที่เราได้ดื่มกินใช้ ตลอดทั้งปี หากไม่มีสายน้ำพวกเราก็อาจจะไม่มีวันนี้ เพราะน้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเหมือนกัน ขาดไม่ได้ และทุกสิ่งต้องใช้น้ำ ไม่ว่าจะ กิน อาบ นี่จึงเป็นที่มาของคำว่า ขอขมาแม่น้ำ นั่นเองค่ะ

คำบูชาพระแม่คงคา คำขอขมา วันลอยกระทง 2565

วันลอยกระทง 2565 ตรงกับวันไหน

ตามปฏิทินปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประเพณีลอยกระทง ในทุกปีจะตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ประชาชนจะทำกระทงตามความคิดตัวเอง มีธูป มีเทียน ปักลงไปในกระทงด้วย คนส่วนใหญ่นิยมใช้ ดอกบัว หยวกกล้วย และ ใบตอง นำไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง เพราะมี ความเชื่อโบราณ ที่ว่า เป็นการสักการะบูชา และ ขอขมาต่อพระแม่คงคานั่นเองค่ะ

คำบูชาพระแม่คงคา คำขอขมา วันลอยกระทง 2565

หลังจากที่ทุกคนจัดเตรียมกระทงของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น กระทงใบตอง หรือ กระทงขนมปัง ก่อนที่จะนำไปลอยในแม่น้ำลำคลอง ก็ต้องรู้จัก คำบูชาแม่น้ำ คำขอขมาแม่น้ำ ด้วย

คำบูชาพระแม่คงคา วันลอยกระทง 2565 ตรงกับวันไหน

คำบูชาพระแม่คงคา

  • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำขอขมาแม่น้ำ

  • มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำขอขมา วันลอยกระทง 2565

  • ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพนี้ ชาตินี้ จงส่งผลเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา
  • ขอประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทำให้แม่พระคงคาเปื้อนศีล 5 ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ
  • พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

คำขอขมาแม่น้ำ คำขอขมา วันลอยกระทง 2565