กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

30 มีนาคม 2566

กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุก  ติดตั้งบังโคลนยื่นออกเกินจากตัวรถ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุกติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท 

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุก  ติดตั้งบังโคลนยื่นออกเกินจากตัวรถ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อาจเสี่ยงอันตรายได้ แนะนำหลีกเลี่ยงจุดบอดของรถบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

 กรมการขนส่งเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวรถบรรทุกติดตั้งบังโคลนยื่นออกนอกตัวรถไปเฉี่ยวชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทางกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสาร ขอเตือนผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุก ห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมทาง เช่น

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

     การต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดกว้าง ยาว สูง เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด, การติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกิดออกนอกตัวรถ และการติดตั้งไฟสปอตไลต์ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท ตามมาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

  กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังระบุเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกที่ผิดกฎหมายดังกล่าว คู่กรณีส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์ จึงขอแนะนำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเข้าไปยังจุดยอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ 4 จุด ได้แก่

  • บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่
  • ด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ
  • ด้านหลังของรถบรรทุก เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นด้านหลังบนกระจกหลังได้
  • ด้านซ้ายของรถบรรทุก เป็นจุดที่อันตรายที่สุด เนื่องจากมีทัศนวิสัยที่แคบมากกว่าจุดอื่น

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท
เนื่องจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงแล้ว พื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยกรมการขนส่งทางบกได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณทางเดินรถหรือไหล่ทางในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถ แนะนำให้ประชาชนเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

กรมขนส่งฯ เตือนห้ามรถบรรทุก “ติดบังโคลนยื่น” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 50,000 บาท