ปลูกมันสำปะหลัง เทคนิคใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้งและน้ำหนัก

14 พฤศจิกายน 2565

เคล็ดลับสูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มน้ำหนัก บำรุงต้น เเละขั้นตอนการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้เหมาะสม ในแต่ละระยะการปลูก จะช่วยให้ต้นมันสำปะหลังเติบโตสมบูรณ์ ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ


    มันสำปะหลัง สามารถปลูกได้ง่ายในพื้นที่ร้อน และร้อนชื้น จึงได้มีการสนับสนุนแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีสภาพภูมิอากาศดังกล่าวปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ในส่วนของประเทศไทยนั้น มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ 1 ใน4ชนิด คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย เนื่องจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เเละพลังงานทดแทน 


ในที่นี้ทาง"ไทยนิวส์"จะมาแนะนำเผยเคล็ดลับสูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก เเละขั้นตอนการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้เหมาะสม ในแต่ละระยะการปลูก


 สำหรับชนิดและสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกเชิงเกษตรกรรม มีอยู่ 2ชนิด ได้แก่


1) มันสำปะหลังชนิดหวาน เป็นมันสําปะหลังใช้เพื่อการบริโภค มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคต่ําไม่มีรสขม สามารถใช้หัวสดทํา อาหารได้โดยตรง เช่น นําไปนึ่ง เชื่อม หรือทอด ซึ่งได้แก่ พันธุ์ห้านาที พันธุ์ระยอง 2 เป็นต้น

ปลูกมันสำปะหลัง เทคนิคใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้งและน้ำหนัก
2) มันสำปะหลังชนิดขม เป็นมันสําปะหลังที่มีรสขม ไม่เหมาะสมสําหรับการบริโภคของมนุษย์หรือใช้หัวสดเลี้ยงสัตว์โดยตรง เนื่องจากมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูง มีความเป็นพิษต่อร่างกาย ต้องนําไปแปรรูปเป็นมันอัดเม็ดหรือมันเส้นแล้วจึงนําไปเลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งได้แก่ พันธุ์ระยอง 1, ระยอง 2, ระยอง 5, ระยอง 60,ระยอง 90 และเกษตรศาสตร์ 50

3) มันสำปะหลังพันธุ์ที่ใช้ประดับ  ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ต่างๆเพื่อความสวยงาม มีชื่อเรียกว่า มันด่าง เนื่องจากใบมีแถบสีขาวและเหลือง กระจายตามความยาวของใบ  และยังมีพันธุ์มันป่า ใช้ปลูกเพื่อให้ร่มเงา  เป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่พบได้แบจังหวัดชลบุรี และระยอง


สําหรับมันสําปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดขม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโดยพันธุ์ ที่ปลูกกันมาก คือพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพันธุ์ที่มีการนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ต่อมากรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงพันธุ์และแนะนําให้เกษตรกรนําไปปลูกจํานวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ระยอง 1, พันธุ์ระยอง 2, พันธุ์ระยอง 5, พันธุ์ระยอง 60, พันธุ์ระยอง 90 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

การปลูกมันสำปะหลัง จะแบ่งขั้นตอนหลักๆได้ดังนี้
-ปักพันธุ์ก่อน
-แตกใบ่อน
-พัฒนาทรงพุ่ม
-เริ่มลงหัว
-ระเบิดหัว
-เก็บเกี่ยว

 ทั้งนี้ขั้นตอนสำคัญคือช่วงพัฒนาทรงพุ่ม และ เริ่มลงหัว จะมีเทคนิคการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 อายุ1-3เดือน  เเละในขั้นตอนระเบิดหัวมัน จะมีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ช่วง 3-6 เดือน 

เทคนิคขั้นตอนการใส่ปุ๋ยใน มันสำปะหลัง  ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

โดยเทคนิคเคล็ดลับในการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลไว บำรุงตามระยะการปลูก เพิ่มผลผลิตเเละเพิ่มน้ำหนัก จะเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เพื่อบำรุงต้น

ปลูกมันสำปะหลัง เทคนิคใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้งและน้ำหนัก


ซึ่งสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมในการบำรุงต้นมันสำปะหลัง จะต้องใส่ปุ๋ยรองพื้นกลบดินก่อนวางท่อนพันธุ์ ใช้สูตร 15-15-15+0.5MgO+0.05B ทับทิม, 18-4-5, 18-8-8 หรือ 16-16-8 อัตราใช้ 30-50 กก./ไร่

 

 เเละจะมีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำหนัก ในกลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินทรายหลังปลูก 1-2 เดือน หรือหลังจากกำจัดวัชพืช (โรยปุ๋ยข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ)

ซึ่งสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมในการระเบิดหัวมันสำปะหลัง  ก็คือ 15-7-18, 20-8-20, 14-7-35+0.5MgO+0.03B หรือ 18-8-8 ผสม 0-0-60 (2:1) อัตราใช้ 30 - 40 กก./ไร่ สำหรับกลุ่มดินเหนียว และ 30 - 50 กก./ไร่ สำหรับกลุ่มดินทราย