โพสต์รูป ถ่ายรูป ถ่ายคลิป ติดคนอื่น ผิดไหม?

31 พฤษภาคม 2565

กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. นี้ มี 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่คววรู้

กฎหมาย PDPA หรือ "PDPA" (Personal Data Protection Act) จะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 นี้ สำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อนเผยแพร่ ทำให้หลายคนเกิดข้อสับสนและสงสัยว่า มีเรื่องอะไรที่ทำได้บ้าง ถ้าทำแล้วอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่

โพสต์รูป ถ่ายรูป ถ่ายคลิป ติดคนอื่น ผิดไหม?

และล่าสุดทางเพจ PDPA Thailand ได้รวบรวมข้อมูล ข้อสงสัย และได้เผยข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA ไว้ดังนี้

โพสต์รูป ถ่ายรูป ถ่ายคลิป ติดคนอื่น ผิดไหม?

4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA 

1. การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA

ตอบ  :  กรณีการถ่ายรูป-ถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูป-ถ่ายคลิปไม่เจตนา และการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่าย สามารถทำได้ หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

2. ถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPA 

ตอบ  :  สามารถโพสท์ได้ หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช้แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

3. ติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิด PDPA 

ตอบ  :  การติดกล้องวงจรปิด ภายในบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากเพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้าน 

4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้ 

ตอบ  :  ไม่จำเป็น ต้องขอความยินยอม หากการใช้ข้อมูลดังกล่าว 

(1) เป็นการทำตามสัญญา 

(2) เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ 

(3) เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและ/หรือ ร่างกายของบุคคล 

(4) เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ 

(5) เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

(6) เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตนเอง 

ทั้งนี้ หลักการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆ ไป 

PDPA = พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 4(1) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 

โพสต์รูป ถ่ายรูป ถ่ายคลิป ติดคนอื่น ผิดไหม?

ข้อมูลจาก fb :  PDPC Thailand