นั่งรถยนต์ตอนหลัง ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

12 พฤษภาคม 2565

ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษไม่เกินปรับ 2,000 บาท จากข้อมูลเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 จำนวน 18 หน้า กำหนดให้ผู้โดยสาร “ตอนหลัง” ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ราชกิจจาฯประกาศ นั่งรถยนต์ตอนหลัง ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษไม่เกินปรับ 2,000 บาท จากข้อมูลเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 จำนวน 18 หน้า กำหนดให้ผู้โดยสาร “ตอนหลัง” ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า หรือวันที่ 5 กันยายน 2565

นั่งรถยนต์ตอนหลัง ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นั่งรถยนต์ตอนหลัง ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ ระบุว่า มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

2. คนโดยสาร ที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

 

นั่งรถยนต์ตอนหลัง ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)

 

ขอบคุณที่มาจาก:https://www.autospinn.com/2022/05/ratchakitcha-seat-belt-89613