svasdssvasds
ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท มีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท มีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พัน

10 พ.ค. 2565 เวลา 12:29 น.111

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท ผ่าฝืนมีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พันบาท ข้อมูลจากเว็ปไซค์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท ผ่าฝืนมีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พันบาท ข้อมูลจากเว็ปไซค์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้มีคาร์ซีทตลอดเวลาที่โดยสารรถ ส่วนผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตรต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท มีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พัน ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท มีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พัน

 

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท มีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พัน

affaliate-2

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท มีโทษปรับปรับสูงสุด 2 พัน

    - คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

     - คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

     - ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ขอบคุณที่มาจาก:https://www.sanook.com/auto/83612/

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ