thainewsonline

เอกสารการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

11 เมษายน 2565

เอกสารการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุใบขับขี่หรือว่า หรือวิธีทำใบขับขี่ใหม่ 2565

เอกสารการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

เอกสารการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

 ใบขับขี่นั้นคือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากๆต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำหรับวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง เราไปชมกันเลย

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

 1. เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่

 2. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 3. บัตรประชาชนฉบับจริง
 

ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

เอกสารการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

 

เอกสารการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

2. วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
 

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย

2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

2.2 ทดสอบสายตาทางลึก

2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง

2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 

ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 

4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

                การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่

ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 

บัตรประชาชนฉบับจริง 
 

ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

ปี 2565 กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/
 

จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 

ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

 

 

affaliate-2

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

เอกสารการต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

วิธีทำใบขับขี่ใหม่ 2565 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่ใหม่

บัตรประชาชนตัวจริง
 

ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 

จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
 

วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)
 

อบรม 5 ชั่วโมง
 

ทดสอบข้อเขียน จองคิวสอบขับรถ
 

วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต
 

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 305 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 205 บาท

 

 

 

ขอบคุณที่มาจาก:https://www.sanook.com/auto/68693/

 

 

affaliate-3