คาถา "ตัดเวร ตัดกรรม" จากนี้ขอถอนทุกคำสาบาน

20 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ Thainews มี บทอธิษฐานขออโหสิกรรม จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี มาแนะนำและคำขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวร คุณจะได้หลุดพ้นจากบ่วงพรรณการณ์สักที

บทสวดมนต์อธิษฐานขออโหสิกรรม และ การอธิษฐานจิต มีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระเกจิดังผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล "พระสมเด็จ" ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเทศไทย 

ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
การขออโหสิกรรมคืออะไร มีความหมายอย่างไร ?

อโหสิกรรม กรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีก ได้แก่ กรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ที่เลิกให้ผล เหมือนพืชที่หมดยาง เพาะปลูกไม่ขึ้นอีก

จะต้องขออโหสิกรรมจากใครบ้าง ? 

ได้จากทุกคนค่ะ ทั้งพ่อแม่น้อง หรือคนที่เราไม่เคยเห็นหน้า เพราะเราก็ไม่อาจจะทราบว่าเราได้เคยทำกรรมไว้กับใครหรือไม่

คาถาบทต่อไปนี้ เป็นคาถาบูชาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรัย และใช้เพื่อถอนคำสาปแช่งที่ติดตามมา เพราะเราไม่รู้ว่าเคยได้ล่วงเกินใครไปบ้าง ไม่เว้นแม้กระทั้งพระพุทธองค์ พระอรหันต์ พ่อแม่ เป็นต้น 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเย นะ กะตัง
สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร

ขอพร แก้บน ขออโหสิกรรม

ต่อมาให้ระลึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา หรือ วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ ( ท่อง 9 จบ )

สวดมนต์ไหว้พระ ขอขมาพระรัตนตรัย

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกภพชาติ ทุกกัปป์กัลป์ 
ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย และทุกกรรมใดๆ
ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน โปรดดลใจ เขาเหล่านั้น
ให้มีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้า หยุดอาฆาตจองเวร หมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตลอดไปนับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา
สาบาน คำอธิษฐานบนบาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ขอถอดถอนความอาฆาต-พยาบาท 
คำสาปแช่งในทุกภพชาติ ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งสิ้นทั้งปวง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จงเป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะ

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ขอบคุณ : TNEWS