เปรียบเทียบความต่าง ระหว่าง "แมง" กับ "แมลง" ไม่เหมือนกันอย่างไร

12 สิงหาคม 2564

หลายคนอาจเคยตั้งข้อสงสัยระหว่าง "แมง" กับ "แมลง" ที่เราเรียกกันมาตั้งแต่เกิดว่าสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งทางด้าน กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้..

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ ระบุไว้ว่า "แมลง"กับ "แมง" มีสิ่งที่เหมือนกันคือ เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมีลักษณะบริเวณขาเป็นข้อปล้องๆ หรือที่นิยมเรียกกันในชื่ออาร์โทรพอด (Arthropod) 
 

แมง มีร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหัวกับอกรวมกัน กับส่วนท้อง ไม่มีหนวดและมีขา 8 หรือ 10 ขา เช่น แมงป่อง แมงมุม เป็นต้น

เปรียบเทียบความต่าง ระหว่าง "แมง" กับ "แมลง"

แมลง มีร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีหนวดและมีขา 6 ขา เช่น แมลงวัน ด้วง ผีเสื้อ เป็นต้น

เปรียบเทียบความต่าง ระหว่าง "แมง" กับ "แมลง"

เปรียบเทียบความต่าง ระหว่าง "แมง" กับ "แมลง"

ที่มา : กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้