"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง

"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง

15 เม.ย. 2564 เวลา 20:28 น.

มาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ใน5อำเภอพื้นที่สีเเดง ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

 15 เม.ย.64 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 4) เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโซนสีของเเต่ละอำเภอฯ
 

"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง

ซึ่งขณะนี้พื้นที่สีแดงของจังหวัดเชียงใหม่ มีด้วยกัน 5 อำเภอคือ 
1.อ.เมือง เชียงใหม่ 
2.อ.สารภี 
3.อ.สันกำแพง 
4.อ.หางดง  
5.อ.สันทราย
"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง

1. ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็น

2. งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน อสม. หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ (ศปก.)

3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด

4. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศหรือมีคำสั่งใหถือปฏิบัติทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด

"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง

 

 

affaliate-2

 นอกจากนี้ยังมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม

"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง

 - ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน


  -ให้ร้านอาหารประเภทที่ต้องให้ลูกค้าบริการตนเอง เช่น บุฟเฟต์ ชาบู หมูกระทะ เป็นต้น ให้จัดพนักงานบริการแก่ลูกค้าโดยห้ามลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกัน 
   -สำหรับร้านที่เคยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้ลุกค้าบริการตนเอง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยอนุญาตไว้


    -ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากาก จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" และจัดให้มีจุดบริการล้างมือ

"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง

 การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอก่อนทุกครั้ง

"เชียงใหม่"ประกาศพื้นที่สีเเดง 5อำเภอ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

 

ขอบคุณ
เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ