บทสวดมนต์ เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา 2567

22 พฤษภาคม 2567

วันวิสาขบูชา วันพระใหญ่ ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทุกคนควรเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์ บทสวดมนต์ เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา 2567 มาฝากค่ะ

สำหรับ บทสวดมนต์ เวียนเทียน หรือ วันพระใหญ่ หรือใน วันวิสาขบูชา 2567 จะมีกิจกรรมให้ชาวพุทธได้ร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน วันนี้เรามี บทสวดมนต์ เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา 2567 มาฝากทุกคนค่ะ 

 

วิสาขบูชา บทสวดมนต์ เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา 2567

บทสวดมนต์ขณะเวียนเทียน


จากนั้นจุดธูปเทียนและถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาในมือ แล้วเดินเวียนรอบปูชนียสถาน 3 รอบ โดยขณะที่เดินนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโส

 

รอบที่หนึ่ง ระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโส


อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 

(คำแปล)


พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
 

บทสวดมนต์ เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา 2567

รอบที่สอง ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต


สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ*

 

*(ห หีบ ในภาษาบาลีออกเสียงเป็น ฮ นกฮูก)

 

(คำแปล)


พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ

 

รอบที่สาม ระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน


เวียนเทียนออนไลน์ รอบที่ 3 บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์


สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

(คำแปล)


สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

 

เวียนจบ 3 รอบ จากนั้นนำธูปเทียนดอกไม้ไปบูชาตามปูชนียสถานจึงเป็นอันเสร็จพิธี

 

บทสวดมนต์ เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา 2567